ข่าว

นิติศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัคร ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

นิติศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัคร  ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตร์

  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร
  • LL.M. (Business Law) International Program

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทนิติศาสตร์

  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สมัคร Online ได้ที่ https://law.chula-regist.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2218-2017

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X