ข่าว

สานพลัง C2F Mentor เสริมพลัง PhD Postdoc สร้างงานวิจัยคุณภาพสูง

สานพลัง C2F Mentor เสริมพลัง PhD Postdoc สร้างงานวิจัยคุณภาพสูง

สำนักงานแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก ภายใต้กองทุนโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 (C2F) จัดเสวนาในหัวข้อ “Mentor: Best Practice” เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมบานเย็น สายัณหวิกสิต ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ ร่วมเสวนาพร้อมกับผู้แทนอาจารย์ที่ปรึกษาจากกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ที่ได้รับทุน C2F สำหรับนิสิตปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบทบาทในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นแบบอย่าง (Best Practices) ในการสร้างแรงจูงใจ การดูแลสนับสนุน และการติดตามนิสิตและนักวิจัยในการทำงานให้บรรลุภารกิจสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูงอย่างมีความสุขตามระยะเวลาที่กำหนด และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีทักษะในการวิจัยสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนใจเข้ามาสร้างผลงานวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงความคืบหน้าในการสนับสนุนทุน C2F สำหรับนิสิตปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง เช่น การให้อาจารย์ที่ปรึกษามีโควตาจำนวนนิสิตและนักวิจัยเพิ่มขึ้น การให้ทุนนิสิตและนักวิจัยเพื่อทำวิจัยในต่างประเทศ การยกย่องนักวิจัยที่ส่งผลงานวิจัยได้ก่อนกำหนด  และการเตรียมการจัดอบรมนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูงในช่วงเดือนมีนาคม 2563

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X