ข่าว

อบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น”

อบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น” สำหรับผู้สนใจปฏิบัติงานล่ามการประชุม (Conference Interpreting) หรือผู้ที่เคยเรียนการแปลแบบล่ามพูดตามมาแล้ว การอบรมดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีการแปลแบบล่าม การค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการปฏิบัติหน้าที่ล่าม กลวิธีการแก้ปัญหาในการแปล และประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพล่าม นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติ และการฝึกการล่ามจำลอง เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกทักษะระดับสูงในการแปลแบบล่ามต่อไป

จัดอบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง)
ณ ห้องประชุม 814 และห้องปฏิบัติการล่ามภาษา 705
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ – ผู้เข้าอบรมมีสิทธิได้รับใบวุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรม โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้
1) ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการ
2) ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการและสอบผ่านข้อสอบที่ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การผ่านไว้

**รับจำนวนจำกัด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสมัคร**
โปรดลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์เพื่อลงสมัครเข้าอบรม https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397https%3A%2F%2Fwww.arts.chula.ac.th%2F%7Easc%2Fmain%2F%3Fpage_id%3D1397&fbclid=IwAR0oqo5ZzH2FrdXvjfMoTTm4TTqdFnJB781CVsj4d6eA1ToIX0IRkvPZZNY
ค่าอบรมและค่าเอกสารประกอบการอบรม ท่านละ 15,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=36619

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
e-mail: aksornchula@chula.ac.th
Facbook: https://www.facebook.com/ASCCHULA
โทร. 0-2218-4886 (เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น)

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X