ข่าว

เสวนา “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย กับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ”

เสวนา “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย กับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย กับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ บนฐานงานวิจัยสร้างสรรค์และปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย ในการลดปัญหาตกค้างของขยะพลาสติกในทะเลอย่างยั่งยืน ในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ช่วยผลักดันองค์กรและบุคคลรอบข้างให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดและแยกขยะ และอนุรักษ์ระบบนิเวศทะเลบริเวณแสมสาร จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานผ่านศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ และ รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ เป็นหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X