ข่าว

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ‘นักคิดสุจริต’

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ‘นักคิดสุจริต’

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ‘นักคิดสุจริต’ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 เมษายน 2563 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2528-4800 ต่อ 4223

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X