ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง”

ปอด หัวใจ อวัยวะภายใน พังไปพร้อมเศรษฐกิจก็เพราะฝุ่น PM 2.5”
“รถจะชน เพราะโฆษณาบนจอ LED สว่างโล่จนบังทัศนวิสัย”
“เสียงสัญญาณเตือนบนรถไฟฟ้าดังเกินไป…หรือพวกเราชินกันแล้ว”

มลภาวะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองที่พวกเราจำเป็นต้องยอมรับหรือไม่…แล้วภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง? เชิญหาคำตอบจาก เวทีเสวนาสาธารณะ Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ชั้น 2 สามย่านโค-ออป ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (ลงทะเบียน 17.00 น.)

พบกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่จะชวนแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น อาทิ

  • ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการวิจัยคนเมือง 4.0
  • ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและออกแบบการส่องสว่าง (LRIC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ฝ่ายวิจัย (Urban Intelligence)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)  กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  

เวทีสาธารณะ Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง” จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี  ลงทะเบียนออนไลน์ทาง QR Code

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย