ข่าว

เสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง”

เสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง”

ปอด หัวใจ อวัยวะภายใน พังไปพร้อมเศรษฐกิจก็เพราะฝุ่น PM 2.5”
“รถจะชน เพราะโฆษณาบนจอ LED สว่างโล่จนบังทัศนวิสัย”
“เสียงสัญญาณเตือนบนรถไฟฟ้าดังเกินไป…หรือพวกเราชินกันแล้ว”

มลภาวะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองที่พวกเราจำเป็นต้องยอมรับหรือไม่…แล้วภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง? เชิญหาคำตอบจาก เวทีเสวนาสาธารณะ Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ชั้น 2 สามย่านโค-ออป ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (ลงทะเบียน 17.00 น.)

พบกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่จะชวนแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น อาทิ

  • ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการวิจัยคนเมือง 4.0
  • ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและออกแบบการส่องสว่าง (LRIC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ฝ่ายวิจัย (Urban Intelligence)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)  กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  

เวทีสาธารณะ Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง” จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี  ลงทะเบียนออนไลน์ทาง QR Code

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X