ข่าว

โครงการการพัฒนาการวางแผนงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการการพัฒนาการวางแผนงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพแผนและการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการการพัฒนาการวางแผนงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิธีคิดด้านการวางแผนในมิติที่แตกต่างในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้กับสมาชิกในเครือข่ายฯ โดยมี พันตรี นายแพทย์ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์ รองเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ทั้งนี้มี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X