ข่าว

กิจกรรม “Chula Health Fair 2020”

กิจกรรม “Chula Health Fair 2020”

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ Chula Health Fair 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประขุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยด้านร่างกายให้กับบุคลากรและนิสิตให้สามารถยืนหยัดและเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณะครุศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การตรวจร่างกาย การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การเสวนาในหัวข้อ “จะรับมืออย่างไรกับ PM2.5 เพื่อสุขภาพที่ดี” โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.ดร.สิทธิโชค พวงทองทับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  และ “ส่งเสริมสุขภาพใจไร้ซึมเศร้า เราทำได้” โดย รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ และ ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาคณาจารย์ จุฬาฯ  โทร. 0-2218-7020-2 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X