ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการอบรม “ดาราศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมดาราศาสตร์ สำหรับน้องนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 602 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

พบกับการประกอบหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารและการทดสอบบนรันเวย์จำลอง ให้คำแนะนำโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนดาราศาสตร์มากกว่า 10 ปี

ค่าลงทะเบียน 800 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-1711-3455

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย