ข่าว

เชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม”

เชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม Basic Skills in CBT Workshop ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2563 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานของ CBT ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และเชื่อมโยงนักบำบัดในสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในอนาคต

ผู้สนใจส่งใบสมัครและยืนยันการสมัครก่อนการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ คุณฉันท์หทัย กตัญญู ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายบริหารโครงการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ  โทร. 0-2218-2880 ต่อ 421 อีเมล์ chanhathai.k@gmail.com โทรสาร 0-2218-2895 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2563 (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น)

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X