ข่าว

แสดงความยินดีครบรอบ 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แสดงความยินดีครบรอบ 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โดย นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ มอบกระเช้าแก่ คุณสัญลักษณ์ เจริญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครบรอบ 90 ปี

นอกจากนี้หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ คุณจิระวรรณ ตันกุรานันท์ ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียง   ในประเทศ คุณวลีรัตน์ สาครพันธ์  ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ คุณจารุพรรณ พลอยเกิด ผู้ดำเนินรายการ “เล่าสู่กันฟัง”  และ คุณกาญจนา ไชยสถิตวานิช หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการ ส่วนผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีตลอดมา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X