ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 / กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 / แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวขึ้นไปอีก เพื่อมิให้เกิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นและสังคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

  • เรื่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  • เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19
  • เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19

ตามรายละเอียดในประกาศทั้ง 3 ฉบับดังนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม : ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย