ข่าว

จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยไทยด้วยเคล็ดลับพิเศษ

จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยไทยด้วยเคล็ดลับพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศไทยมากกว่า 20 สาขาวิชา ตามการจัดของ QS World University Ranking by Subject 2020 ซึ่งถือว่าครอบคลุมสาขาที่เป็นที่หนึ่งมากกว่าทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ในการจัดอันดับเปรียบเทียบในระดับโลก สาขาวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา (Development Studies) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงอยู่ในอันดับต้นๆ คือ 51-100 ที่ดีที่สุดของโลก ขณะที่อีก 4 สาขาวิชาสำคัญ คือ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมเคมี ภูมิศาสตร์ การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 101-150 ที่ดีที่สุดในโลกตาม QS World University Ranking by Subject ประจำปี 2563

ในการจัดอันดับของหมวดวิชาที่ครอบคลุมรายวิชาต่างๆ กว้างขวางขึ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จาก 4 ใน 5 หมวดวิชา ได้แก่ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ (Arts & Humanities) วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering & Technology) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) สังคมศาสตร์และการจัดการ (Social Sciences & Management) สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (Life Sciences & Medicine) มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่อันดับแรก ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับสอง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา (Development Studies) ที่จุฬาฯ นั้น มีความพิเศษกว่าที่อื่นๆ เนื่องจากเป็นความพยายามมากกว่า 10 ปี ในการรวมพลังไปสู่เป้าหมายเดียวกันขององคาพยพต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสะท้อนการเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่มีข้อได้เปรียบสำคัญในด้านวิชาการ การพัฒนาในระดับภูมิภาค และระดับโลก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ที่จุฬาฯ เราไม่ได้มีเพียงหลักสูตรนานาชาติที่เป็นที่รู้จักในด้านนี้ เช่น หลักสูตรปริญญาโท สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (Master of Arts in International Development Studies or MAIDS) แต่ยังมีสถาบันที่เป็นคลังสมอง อาทิ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง (Center for Peace and Conflict Studies) สถาบันวิจัยสังคม (Institute of Social Research) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม (Center for Social Development Studies)  รวมถึงเครือข่ายนักวิชาการนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนิยามใหม่ของการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในแบบสหสาขาวิชาวิทยาการ (Multi-disciplinary) และการเรียนรู้ในลักษณะก้าวข้ามศาสตร์และขอบเขตองค์ความรู้แบบดั้งเดิม”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุริชัย กล่าวเสริมว่า ด้วยความที่ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์กรระหว่างประเทศชั้นนำหลายแห่ง ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากแหล่งข้อมูล และประสบการณ์การพัฒนา นับเป็นเวลากว่าทศวรรษที่การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ผ่านความร่วมมือ การวิจัย และการสนับสนุนจากภาคส่วนขององค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X