ข่าวสารจุฬาฯ

สาขาวิชาเกาหลีศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (Korean Studies) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีช่วงเวลาในการรับสมัคร ดังนี้

  • รอบที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
  • รอบที่ 2 : 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563
  • รอบที่ 3 : 11 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ ผู้สมัครเรียนสามารถสมัครรับทุนการศึกษาจาก Korean Foundation ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ศึกษารายละเอียดทุนได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร โทร. 0-2218-3960 อีเมล krs@chula.ac.th หรือ Facebook: M.A. Korean Studies CU

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย