ข่าวสารจุฬาฯ

สาขาศิลปการละคร จุฬาฯ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และหลักสูตรต่อเนื่องโท-เอก อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้ตามสาขาที่ถนัดและสนใจ ได้แก่

1. สาขาการกำกับการแสดง

2. สาขาการแสดง

3. สาขาการเขียนบท

4. สาขาการออกแบบ

5. สาขาการจัดการละคร

6. สาขาบูรณาการข้ามศาสตร์ทางศิลปการละคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2lYQphw

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2218-4802 หรืออีเมล chuladrama@gmail.com

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย