ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓)

ด้วยปรากฏว่าบัดนี้เชื้อโรค COVID-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อโรค ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และกรณีที่มี ปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใด  จักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย