ข่าว

จุฬาฯ จัดทำ “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลออนไลน์”

จุฬาฯ จัดทำ “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลออนไลน์”

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น

สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลเพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมี รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานคณะทำงานฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ วิธีการและเครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้คณาจารย์ใช้ประกอบการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.lic.chula.ac.th และติดตามข้อมูลอัพเดทได้ที่ fb.me/LicChula/ ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ที่ m.me/LicChula

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X