ข่าว

คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน COVID-19 ให้สถานศึกษาปิดเรียนชั่วคราว ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นั้น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งจุฬาฯ ที่ 1745/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดในคำสั่งฯ ดังนี้

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X