ข่าว

จุฬาฯ มีถังรับทิ้งหน้ากากแล้ว

จุฬาฯ มีถังรับทิ้งหน้ากากแล้ว

Chula Zero Waste ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (SHECU) และศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ (อาคารจามจุรี 9) ตั้งถังรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว บริเวณ 4 จุดหลักในจุฬาฯ เพื่อรวบรวมและส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตำแหน่งที่ตั้งถังรับทิ้งหน้ากากอนามัย (ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563)
– อาคารจุฬาพัฒน์ 14
– ศาลาพระเกี้ยว
– หอสมุดกลาง
– อาคารจามจุรี 9

ตำแหน่งของถังรับทิ้งหน้ากากบน google map
https://drive.google.com/open?id=1v1XJbbMqylPV9QI01a0HSOXlQi5fchNj&usp=sharing

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X