ข่าว

แนวทางการดูแลด้านสวัสดิการนิสิตจุฬาฯ กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

แนวทางการดูแลด้านสวัสดิการนิสิตจุฬาฯ กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารกิจการนิสิต ได้เผยแพร่แนวทางในการดูแลด้านสวัสดิการของนิสิตจุฬาฯ กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

นิสิตจุฬาฯ ที่เข้ารับการคัดกรองเชื้อ COVID-19 ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากแพทย์มีความเห็นให้ส่งตัวไปโรงพยาบาลจุฬาฯ และได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจจะพบการติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์เดิมของแต่ละบุคคล (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข) กรณีนิสิตต่างชาติ สามารถเข้าสู่ระบบการคัดกรองได้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

– ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต มอบสิทธิ์คุ้มครองประกันชีวิต ไวรัส COVID-19 ฟรีให้กับนิสิตจุฬาฯ ที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น “MTL Click” โดยนิสิตจะได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรค COVID-19 ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งนิสิตผ่านหน้า Fan page และส่งลิงค์แอปพลเคชั่นผ่านระบบ CU Nex
•    เงินชดเชยรายวันๆ ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 30 วัน
•    กรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือเป็นวงเงิน 100,000 บาท

เงินสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจุฬาฯ แบ่งเป็น 2 กรณี
•    กรณีเป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่มีแล้ว สามารถขอรับเงินช่วยเหลือรายวันๆ ละ 300 บาท ไม่เกิน 180 วันต่อ 1 ราย ตามใบรับรองแพทย์
•    กรณีไปตรวจหาเชื้อฯ จากสถานพยาบาลอื่น โดยไม่ผ่านการคัดกรองของมหาวิทยาลัย หรือมีความจำเป็นเดือดร้อนอื่นใดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ให้เสนอขอรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยผ่านคณะวิชาที่นิสิตสังกัดเป็นรายๆ ไป โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นสมควรภายใต้เงื่อนไขของเกณฑ์ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจุฬาฯ
กรณีนิสิตเจ็บป่วยด้วยภาวะติดเชื้อหรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตามอาการโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถไปขอรับบริการตรวจรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยใช้สิทธิ์ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรคระบาดร้ายแรง หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงสาธารณสุข 1422 เพื่อสอบถามประเมินอาการเบื้องต้น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร.  08-0441-9041 หรือจุดบริการนิสิต CU Student Corner 0-2218-7077 , 0-2218-7052 ต่อ 401, 402
•    นิสิตไทย ใช้สิทธิ์ได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ที่มี
•    นิสิตต่างชาติ ขอใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยภาวะโรคระบาดร้ายแรงฯ แต่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเอง กรณีไม่มีเงินจ่ายให้ติดต่อสำนักงานสวัสดิการสังคมของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อขอรับคำแนะนำ และขอรับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CU Student Corner โทร. 0-2218-7077  หรือฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. 0-2218-7052 ต่อ 402

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X