ข่าวสารจุฬาฯ

รับมอบเงินสนับสนุน “งานวิจัยโครงการไวรัส COVID-19  และไวรัสที่เป็นปัญหาในประเทศไทย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ รับมอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท จากบริษัท  เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ เอ็มเค  เพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ในการศึกษาวิจัยโรคอุบัติใหม่ และโรคไวรัสที่เป็นปัญหาในประเทศไทย  ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่มีภาวะวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 ที่สร้างปัญหาในด้านต่างๆ ต่อมวลมนุษย์ทั่วโลก โดยทางศูนย์ฯ มีโครงการศึกษาวิจัยเพื่อนำผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการหยุดยั้งการระบาดของโรคดังกล่าว

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย