ข่าวสารจุฬาฯ

เรียนฟรี…คอร์สเรียนออนไลน์ หลากหลายวิชากับ “Chula MOOC”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC (Massive Open Online Courses) เรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนทั่วไป และประชาคมจุฬาฯ สอนโดยคณาจารย์จากจุฬาฯ ประกอบด้วยคอร์สเรียนที่เป็นความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการทำงาน และทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนจะได้รับ Certificate of Completion เมื่อเข้าร่วมเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

คอร์สเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป

แบ่งเป็น 5 หมวดสาขาวิชา ได้แก่ ภาษา เทคโนโลยี การจัดการศิลปะ การพัฒนาตนเอง และสุขภาพ ซึ่งในแต่ละเดือน CHULA MOOC จะเปิดคอร์สเรียนสลับกันในแต่ละหมวด เพื่อให้มีความหลากหลายในการเรียนรู้

 • พิเศษพบกับความรู้น่าสนใจในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ระบาด “พร้อมรบ พร้อมรับกับสถานการณ์ COVID-19”
 • หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ยาน่ารู้: การใช้ยาเทคนิคพิเศษ
 • สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน Health in Global Warming
 • เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: What (Love) is in the air ?
 • ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง: หลักการและการจัดการ
 • สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง)
 • Survival Thai
 • Thai on campus

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

คอร์สเรียนสำหรับประชาคมจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับประชาคมจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนิสิตเก่า ให้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง โดยคัดสรรวิชาคุณภาพเปิดสอนให้กับประชาคมจุฬาฯ ทั้งหมด 59 วิชา ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การบริหารจัดการและธุรกิจ
 • สุขภาพและการแพทย์
 • ศิลปะศาสตร์และการพัฒนาตนเอง
 • ความรู้และทักษะภาษาต่างชาติ

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooccu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : chulamooc@chula.ac.th หรือ https://www.facebook.com/CHULAMOOC

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย