ข่าวสารจุฬาฯ

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ปรับรูปแบบการให้บริการในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ปรับรูปแบบการให้บริการในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทุกกิจกรรมโดยไม่มีกำหนด และเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นแบบ Tele Counseling ผ่านทาง Google Hangouts เพื่อบรรเทาปัญหาทางจิตใจของนิสิตในเบื้องต้น ตามตามรายละเอียดในประกาศการให้บริการของหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และขั้นตอนที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะบรรเทาลง หรือหน่วยงานมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นิสิตที่มีนัดหมายการปรึกษากับนักจิตวิทยา หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ Inbox สอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/chulastudentwellness/ หรือโทร. 08-5042 -2626 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย