ข่าว

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “เกียรติภูมิจุฬาฯ : 40 ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “เกียรติภูมิจุฬาฯ : 40 ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิมพ์หนังสือ “เกียรติภูมิจุฬาฯ : 40 ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน” เนื่องในวาระ 103 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือ “เกียรติภูมิจุฬาฯ : 40 ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน” เขียนโดยอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสาขาวิชา คณะ สถาบัน และมหาวิทยาลัย ที่เจริญทั้งศาสตร์ คือความรู้ในแต่ละด้าน และศิลป์ คือคุณธรรมที่ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อสังคม มีข้อมูลหายากจำนวนมาก ทำให้เข้าใจรากเหง้าความเป็นมาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิจะทำให้นิสิตและบุคลากรมีกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่จะร่วมพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้เป็น “หลักเฉลิมพระนคร” อันเป็นหลักความรู้ หลักความคิด และหลักความประพฤติให้แก่สังคมไทยและสังคมโลกสืบไป

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ http://www.chulabook.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ โทร.08-4671-9789

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X