ข่าว

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ “ขยายระบบ VPN เพื่อรองรับผู้ใช้งาน Work from Home”

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ “ขยายระบบ VPN เพื่อรองรับผู้ใช้งาน Work from Home”

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ ได้ขยายระบบ VPN ให้รองรับการให้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 ผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent User) เพื่อสนับสนุนและรองรับการทำงาน Work from Home ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เนื่องจากการระบาด COVID-19​ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้ง vpn.chula.ac.th  และ vpnbcp.it.chula.ac.th

เป็นบริการสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึง File Sharing การเข้าถึง Print Server หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/cunet_vpn_service

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X