ข่าว

จุฬาฯปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย และอาคารจอดรถ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

จุฬาฯปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย และอาคารจอดรถ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายโรคภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย และอาคารจอดรถ ดังนี้

1. ฝั่งตะวันออก

 • ประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  คัดกรองรถยนต์ และคนเข้าออก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประตูคณะวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
  อนุญาตให้รถออกเท่านั้น คัดกรองคนเข้าออกตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประตูคณะรัฐศาสตร์
  คัดกรองรถยนต์ และคนเข้าออก เวลา 08.00-18.00 น. และเปิดให้นำรถออกจากอาคารจอดรถได้แล้วแต่กรณี
 • อาคารจอดรถ 2 (ติดอาคารมหาจักรีสิรินธร)
  ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2563
 • อาคารจอดรถ 3 (ติดคณะรัฐศาสตร์)
  ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2563

2. ฝั่งตะวันตก

 • ประตูธรรมสถาน (ฝั่งซอยจุฬาลงกรณ์ 42)
  คัดกรองรถยนต์ และคนเข้าออก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประตูคณะครุศาสตร์ (อาคารจามจุรี 5) เปิดเฉพาะประตูคนเดินเท้า
  คัดกรองคนเข้าออก เวลา 08.00-18.00 น.
 • ประตูหอพักนิสิตฝั่งถนนพญาไท
  คัดกรองรถยนต์ และคนเข้าออก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • อาคารจอดรถ 1เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.
  ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบ จะมีการคัดกรองคนเข้าออก ตลอดเวลา

3. ฝั่งคณะเภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์

 • คัดกรองรถยนต์ และคนเข้าออก ตลอด 24 ชั่วโมง

4. ฝั่งอาคารจุฬาพัฒน์

 • ประตูอาคารจุฬาพัฒน์ 14 เปิดเวลา 05.00-24.00 น.
 • อาคารจอดรถ 4 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.

โดยอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ในกรณีดังนี้

 • รถยนต์ของบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์สีแดง สีฟ้า สีเขียว
 • รถยนต์ของบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน ให้แจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
 • รถยนต์ของนิสิตที่เข้ามาปฏิบัติงานที่ส่วนงาน ให้แจ้งผ่านคณะ/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีเดินเท้า ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่เฉพาะบุคลากรและนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยกรุณาแสดงบัตรบุคลากร หรือบัตรนิสิต ณ จุดคัดกรอง
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ยกเว้นได้รับการติดต่อประสานงานจากคณะ/หน่วยงาน ล่วงหน้า
 • กรณีรถจักรยานยนต์ส่งของที่หอพักนิสิต อนุญาตให้ส่งของที่ประตูหอพักนิสิตฝั่งถนนพญาไทเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-0000

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X