ข่าวสารจุฬาฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่คณะฯ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้การกำกับดูแลโดย อ.น.สพ.ดร.นวพล เตชะเกรียงไกร และ น.สพ.รชฎ ตันติเลิศเจริญ รวมทั้งจะปิดทำการทุกหน่วยงานในอาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรของคณะ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 4 เมษายน 2563 เรื่อง พบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ติดเชื้อ COVID-19

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย