ข่าวสารจุฬาฯ

สารจากอธิการบดี

เรียน ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมขอส่งสารแห่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ในขณะที่เรากำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเรียนการสอนและการดำเนินงานของประชาคมจุฬาฯ

ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงคณบดีและผู้อำนวยการทุกท่าน ผมขอแสดงความขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งเพื่อรับมือและจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในด้านการเรียนการสอน คณาจารย์ทุกท่านได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แม้จะมีหลายท่านที่อาจไม่ถนัดหรือคุ้นชินนักแต่ก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ มีการจัดตารางเรียนและวางแผนการสอนตลอดจนการวัดผลในรูปแบบใหม่ ในขณะที่นิสิตเองก็ได้ปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่นี้เป็นอย่างดียิ่ง นิสิตหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสิตที่มาจากต่างจังหวัดและนิสิตที่มาจากต่างประเทศจำเป็นต้องรีบเดินทางกลับบ้านในขณะที่สถานการณ์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่กระนั้นก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ให้กระทบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ขณะเดียวกัน บุคลากรสายสนับสนุนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆ ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ หลายๆ ท่านยังได้กรุณาเป็นจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานในโครงการ CU V Care โดยได้ร่วมแรงกันในการจัดเตรียมอาคารภายในมหาวิทยาลัยสองอาคารให้เป็นที่พักสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาจนดีขึ้นแล้วและอยู่ในช่วงพักฟื้น รวมทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงสอบสวนโรค จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยและผู้สังเกตอาการ 23 คนแล้วที่ได้เข้าใช้สถานที่ที่จัดเตรียมไว้นี้ และเรากำลังเตรียมพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้นที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งต้องดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมากจนเกินกำลังอยู่ในขณะนี้

ผมขอขอบพระคุณศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สมควรได้รับความชื่นชมเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะได้ให้บริการตรวจคัดกรองและทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังได้ทำงานประสานกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิดด้วยความทุ่มเทสุดกำลังความสามารถ ทั้งยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย

จนถึงขณะนี้ เราได้ทราบว่ามีนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวนสี่คน และทุกครั้งที่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อ ศูนย์ปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินตามมาตรการที่กำหนด ด้วยการติดตามตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ป่วยไป หาตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน และชี้แจงข้อมูลที่จำเป็นแก่สาธารณะ การปฏิบัติการทุกขั้นตอนได้กระทำด้วยความเอาใจใส่และด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกประชาคมที่ติดเชื้อ โอกาสนี้ ผมจึงขอความกรุณาให้ชาวประชาคมจุฬาฯ ทุกคนได้เคารพและปกป้องสิทธิของท่านเหล่านี้ด้วย ทั้งบนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรม

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งทำให้เราต้องพยายามคิดนอกกรอบเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาเบาบางวิกฤติการณ์ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งแก่คณาจารย์และนักวิจัยที่ระดมกำลังกันในการคิดค้นพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19  โครงการแห่งความมุมานะพยายามของหลายๆ ท่านได้ผลิดอกออกผลจนประสบผลสำเร็จและได้รับการชื่นชมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติแล้ว

ในส่วนของมหาวิทยาลัย เราได้พยายามอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรค ด้วยการออกมาตรการป้องกันและควบคุมต่างๆ ในทันที และได้ให้การดูแลชาวประชาคมจุฬาฯ ทั้งในด้านการเรียนการสอน สุขภาพ สวัสดิการ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในขณะเดียวกัน การดำเนินการต่างๆ และให้ความดูแลในหลายรูปแบบยังได้ขยายไปสู่ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในเขตความรับผิดชอบมหาวิทยาลัยด้วย

ในช่วงสองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ประจักษ์ถึงความเสียสละและอุทิศตนของทุกท่าน ผมมีความภูมิใจและซาบซึ้งในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของชาวประชาคมจุฬาฯ ที่ดำเนินไปอย่างงดงามและทันท่วงที ในเวลาอีกหลายสัปดาห์ต่อไปนี้ เรายังคงต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคและการปรับตัวที่สำคัญอีกหลายประการ อย่างไรก็ตาม ผมมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความเมตตาปรารถนาดี ด้วยความรู้ และด้วยนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ขอให้เราทุกคนมีความเอื้อเฟื้อและความสมัครสมานสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในขณะที่ต้องเว้นระยะห่างในการเข้าสังคม รวมทั้งมีกำลังใจที่เข้มแข็งและเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกัน

ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามเว็บไซต์ Chula COVID-19 ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆ รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว บริการถาม-ตอบ รวมทั้งการแจ้งความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

ด้วยความขอบพระคุณและนับถือ

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า