ข่าว

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ต้านภัย COVID-19 ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือมอบให้โรงพยาบาลและประชาชน จ.น่าน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ต้านภัย COVID-19 ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือมอบให้โรงพยาบาลและประชาชน จ.น่าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคร่วมต้านภัย COVID-19 ผลิตแอลกอฮอล์ 75% บรรจุขวดสำหรับล้างมือจำนวน 185 ลิตร ตามสูตรการผลิตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งประกอบด้วยเอทานอล 95% ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 3% กลีเซอรอล 99.7% และน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดน่านจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลท่าวังผา โรงพยาบาลเชียงกลาง โรงพยาบาลทุ่งช้าง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสองแคว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลนาน้อย โรงพยาบาลนาหมื่น โรงพยาบาลภูเพียง โรงพยาบาลสันติสุข โรงพยาบาลแม่จริม โรงพยาบาลบ้านหลวง สถานีตำรวจภูธรภูเพียง และประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรม รวมถึงการร่วมมือกับคณะ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ จากมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน ผ่านงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนแสวงหาปรัชญาความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่น และประเด็นความต้องการหรือปัญหาต่างๆ ในพื้นถิ่นอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการผลิตแอลกอฮอลล์ 75% สำหรับล้างมือนี้ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคได้จัดทำสื่อวีดีโอการผลิต เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการเผยแพร่แก่ประชาชน โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลิตเจลแอลกอฮอล์เพิ่ม และจะทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X