ข่าว

รวมข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

รวมข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดทำการเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้

– เว็บไซต์ข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning

– อ่านสักนิด…ก่อนคิดจะสอนออนไลน์

https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/online-learning-pedagogy

– Online Learning Tools เครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์

https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/online-learning-tools

– วิธีการสอนและการประเมินผลออนไลน์ พร้อมตัวอย่างโมเดล

https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/pedagogy-assessment

– แนวทางการประเมินผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์

https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/online-evaluation

– Online Learning Checklist สำหรับผู้สอน

https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/checklist-things-to-do-for-teacher

– คำแนะนำในการเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียน 

https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/online-learning-suggestion-for-student

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lic.chula.ac.th หรือ fb.me/LicChula/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ m.me/LicChula

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X