ข่าวสารจุฬาฯ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาควิชาศิลปการละคร ประจำปี 2563

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาโท-เอก ทางภาควิชาจะเปิดในเร็วๆนี้

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้มีการงดการสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

โดยสามารถเลือกสมัครได้ตามสาขาที่ถนัดและสนใจ ได้แก่

1. สาขาการกำกับการแสดง
2. สาขาการแสดง
3. สาขาการเขียนบท
4. สาขาการออกแบบ
5. สาขาการจัดการละคร
6. สาขาบูรณาการข้ามศาสตร์ทางศิลปะการละคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2lYQphw

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-6730-6232
E-mail: chuladrama.ma@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dramaartschula

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย