ข่าว

อบรม Virtual Training “การบริหารความเสี่ยงองค์กร : เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสรองรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19”

อบรม Virtual Training “การบริหารความเสี่ยงองค์กร : เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสรองรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19”

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม Virtual Training “การบริหารความเสี่ยงองค์กร : เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสรองรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19” โดยมี ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงระดับประเทศ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom (Version ลิขสิทธิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/twfLfQVDWxhUnA4J8

ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 09-2250-0233

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X