ข่าวสารจุฬาฯ

การยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) เพื่อเข้าศึกษาในคณะ/สำนักวิชาต่างๆ ไปแล้วนั้น เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ปรับลดขั้นตอนโดยยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง และลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ของคณะ/สำนักวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาพรัพยากรการเกษตร

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ได้ที่ http://student.mytcas.com

สำหรับรายละเอียดการคัดเลือกอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2563  TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ลงวันที่ 24 มกราคม 2563

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย