ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2563

ศูนย์จุฬาฯ- ชนบทประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2563 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บนระบบ student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์ ติดตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการจุฬาฯ -ชนบท ได้ดังนี้

– การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท) http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/pdf2020/TCAS63_2q_14.pdf

– การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/pdf2020/TCAS63_2q_15.pdf

– การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/pdf2020/TCAS63_2q_16.pdf

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย