ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งของไทย และอันดับ 45 ของโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางบก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งของประเทศไทย และที่ 45 ของโลกด้านบทบาทในการพัฒนาระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน ในการประกาศผลการจัดอันดับของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2020 (THE University Impact Rankings 2020) ซึ่งเป็นการประเมินบทบาทและคุณูปการของมหาวิทยาลัยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

ความยั่งยืนของระบบนิเวศทางบกหรือชีวิตบนปฐพี (Life on Land) เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 15 ตามกรอบดำเนินงานด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ และในการประเมินโดย THE University Impact Rankings 2020 จะพิจารณาจากผลงานที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางบก การบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ตลอดจนการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหารและแหล่งน้ำ

ในภาพรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหัวข้อที่มหาวิทยาลัยเลือกส่งข้อมูลให้กับทาง THE  จุฬาฯ ได้คะแนนรวม 76.9 จาก 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ 6 ของอาเซียน และอยู่ในช่วงชั้นคะแนนที่ 101-200 ของโลก ซึ่งจากประเทศไทย มีเพียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ร่วมอยู่ในช่วงอันดับคะแนนเดียวกัน

นอกจากผลการจัดอันดับในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของจุฬาฯ ในบทบาทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านระบบนิเวศทางบก (SDG 15) แล้ว จุฬาฯยังได้อันดับที่ 87 ของโลกในบทบาทเรื่องการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SDG 12) อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (SDG 3) ด้านเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (SDG 11) และด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17) จุฬาฯ ก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก

ทั้งนี้ จุฬาฯได้จัดทำเว็บไซต์ www.sustainability.chula.ac.th  เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยแบ่งเป็น 4 บทบาทหลักคือ การเรียนการสอน การวิจัย นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก

ในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 766 สถาบัน จาก 85 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมในการจัดอันดับของ THE University Impact Rankings 2020 และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland) จากประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งของโลก ด้วยคะแนน 98.5 คะแนน ตามด้วย มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ (Western Sydney University) จากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะแนน 98.1 และ  97.9 ตามลำดับ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย