ข่าวสารจุฬาฯ

แนะนำบทความวิชาการ Smarter Life by Psychology โดยคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ  เผยแพร่บทความวิชาการของคณาจารย์จากรายการวิทยุ “จิตวิทยาเพื่อคุณ” ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความคิด อารมณ์ ทางด้านจิตวิทยาในหลากหลายแง่มุม อาทิ

รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง ชาย VS หญิง ไทย VS อเมริกัน  จากวิทยานิพนธ์สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม เรื่อง “วัฒนธรรม เพศ และรูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง : การเปรียบเทียบระหว่างนิสิตนักศึกษาไทยและอเมริกัน” โดย น.ส.ภัสสรา อุมะวิชนี

ความคิดของเราที่ส่งผลต่ออาการซึมเศร้าและวิตกกังวล” โดย.ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

โลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ โดย อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

– รับมือกับความเครียดจากการตกงาน โดย อ.ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

– Vigor at work – ความกระปรี้กระเปร่าในงาน โดยคุณรวิตา ระย้านิล นักจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

– ดูแลใจยามป่วย โดย  ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ทำงานให้ได้งาน…การจัดลำดับความสำคัญของงาน โดย อ.ณัฏฐารีย์ ศิริวิวัฒน์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผู้สนใจติดตามอ่านบทความเหล่านี้ได้ในหัวข้อ Smarter Life by Psychology ในเว็บไซต์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ  https://smarterlifebypsychology.com

 

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย