ข่าวสารจุฬาฯ

มหาวิทยาลัยไทย “พลิกวิกฤต COVID-19 สู่โอกาส”

ภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยถูกปิด การเรียน    การสอนจัดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ความไม่เท่าทียมในการเข้าถึงชั้นเรียนออนไลน์ กิจกรรมวิจัยและวิชาการ     ที่ต้องเลื่อนหรือชะงัก เหตุการณ์เหล่านี้ย้ำเตือนว่าความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา         หากพิจารณาอีกมุมหนึ่ง ในสถานการณ์เช่นนี้ยังสามารถสร้าง “โอกาส” อันเป็นผลกระทบเชิงบวกได้เช่นเดียวกัน

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอบทความ “มหาวิทยาลัยไทย : พลิก COVID-19 สู่โอกาส” แนะนำและรวบรวมตัวอย่างโอกาสของมหาวิทยาลัยไทยที่จะพลิกวิกฤตให้สามารถสร้างประโยชน์และเพิ่มคุณค่าใหม่ๆ ในการดำเนินภารกิจทุกด้านให้ประสบความสำเร็จ ในโลกที่ทุกอย่างปราศจากความแน่นอนและต้องปรับเปลี่ยนอยู่ในทุกขณะ โดยแบ่งออกเป็น 7 โอกาส คือ

โอกาสที่ 1 ผลักดันการเรียนรู้ออนไลน์สู่กระแสหลัก

มหาวิทยาลัยต้องปรับการเรียนการสอนสู่โลกออนไลน์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ มหาวิทยาลัย อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในการพบโอกาสในการเรียนการสอน ปรับความเชื่อเดิมเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งนำมาต่อยอดในหลากหลายรูปแบบของการเรียนรู้

โอกาสที่ 2 ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรและโมดูลการเรียนรู้ใหม่

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้อุตสาหกรรมหลายประเภทหยุดชะงัก  เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยต้องทบทวนและออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรและโมดูลการเรียนรู้ใหม่ๆ พัฒนาระบบ Integrated Program Micro-Credential หรือ Digital Certificate เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปหลังสถานการณ์ COVID-19

โอกาสที่ 3 ปรับรูปแบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อที่ยึดรูปแบบและหลักเกณฑ์ตายตัวจากสถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัดอาจไม่เพียงพอ กลุ่มผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 23 ปี จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของคนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ดังนั้นการวางรูปแบบการสมัครเข้าศึกษาต่อควรมีความยืดหยุ่น (Flexible) ให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มช่องทางและโอกาสการรับผู้เรียนกลุ่มใหม่ได้มากขึ้น  ให้ผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้เข้าถึงมหาวิทยาลัยได้ทุกคนและทุกเมื่อ

โอกาสที่ 4 โจทย์การวิจัยและนวัตกรรมใหม่

วิกฤต COVID-19 ทำให้เกิดปัญหาทางด้านระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมหลากหลายประเด็น สิ่งที่ตามมาคือโจทย์ของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของมหาวิทยาลัยในทุกคณะ/สาขาวิชาเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากโรคระบาดและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

โอกาสที่ 5 ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสร้างผลิตภาพ

การปฏิวัติกลไกการทำงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้ Digital Transformation เป็นเป้าหมายของทุกมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการทำงานให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน มีความคล่องตัว COVID-19 จึงเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับการทำภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

โอกาสที่ 6 พัฒนาสวัสดิการสุขภาพของมหาวิทยาลัย

การระบาดของไวรัส COVID-19 นิสิตนักศึกษาและบุคลากรล้วนต้องได้รับการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสวัสดิการสุขภาพ นโยบายและมาตรการที่ได้มาตรฐานทางสาธารณสุข ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรประเภทอื่นนำไปปฏิบัติตามได้ด้วย

โอกาสที่ 7 ยกระดับการระดมทุนของมหาวิทยาลัย

การระดมทุนหรือเงินบริจาคเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและสร้างผลกระทบเชิงบวก (Impact) ในวงกว้าง ย่อมเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการระดมทุนเมื่อแก้ไขปัญหาอื่นๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึงปัญหาระดับโลก 

ผู้สนใจสามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่  http://www.urm.chula.ac.th/opportunityheicovid/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย