ข่าว

การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ สำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ สำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามรายละเอียดดังนี้

– เงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจุฬาฯ (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศ) ผู้รักษาตัวตามแพทย์สั่ง ได้รับเงินช่วยเหลือวันละ 300 บาท ไม่เกิน 180 วัน  ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนิสิตที่ได้รับผลกระทบ รายละไม่เกิน 10,000 บาท

– ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี

ค่าเล่าเรียนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายรายเดือน วงเงินสุงสุด 60,000 บาทต่อปี

– ยกเว้นการจัดเก็บค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตทุนฯ

– การขอผ่อนผันการชำระค่าเลาเรียนกับสำนักงานการทะเบียน

– การให้บริการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. /กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน Line open chat

– การจ้างนิสิตทำงาน CU Student Work at Home

ติดต่อคณะต้นสังกัด อัตราค่าจ้างทำงาน ชั่วโมงละ 100 บาท วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง

CU Student Corner Online

เปิดช่องทางให้บริการนิสิต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสายด่วน / Fan page / E-mail / Facebook /line group

– สิทธิ์คุ้มครองโควิด-19 เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มของมหาวิทยาลัยฟรึ 30 วันให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ MTL click นับแต่วันติดตั้งแอปพลิเคชัน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

CU Job & Higher Education Fair Online

– ส่งเสริมจิตอาสาสาธารณะ

จัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้า ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดทำสื่อรณรงค์ร่วมกับนิสิตเก่าจุฬาฯ

– โครงการขอยืมโทรศัพท์มือถือจาก Kbank สำหรับการเรียนออนไลน์

ติดตามรายละเอียดได้จากประกาศของคณะต้นสังกัด หรือทาง Facebook ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X