ข่าวสารจุฬาฯ

เวทีสาธารณะ “Fake News is Good News – ได้เวลาเปลี่ยนวารสารศาสตร์”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญรับชม Facebook  Live  เวทีสาธารณะ “Fake News is Good News – ได้เวลาเปลี่ยนวารสารศาสตร์” จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. ผ่านทาง Facebook Page : bookscape และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หัวข้อการเสวนา มีดังนี้

“Journalist Club : เปลี่ยน ‘ข่าวลวง’ ให้เป็น ‘ข่าวดี’ ของวารสารศาสตร์”

การแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ทัศนคติ เกี่ยวกับปัจจัยและปัญหาด้านวารสารศาสตร์และสื่อ ในเรื่องของข่าวลวงและข้อมูลที่บิดเบือน ร่วมกันเสนอแนะพัฒนาวิธีการจัดการกับข่าวลวง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแขนงทั้งในแวดวงวิชาชีพ วิชาการสื่อ วารสารศาสตร์ และผู้ตรวจสอบ

ร่วมสนทนาโดย

  • คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
  • อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คูณพีรพล อนุตรโสตถิ์ รักษาการผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย
  • คุณอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา อดีตบรรณาธิการบริหาร THE MOMENTUM

ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการเช้าทันโลก เอฟเอ็ม 96.5

“Multi-Stakeholder Forum : รวมพลังรับมือข่าวลวงให้อยู่หมัด”

การเสวนาว่าด้วยเรื่องของผลกระทบและสถานการณ์ข่าวลวงของประเทศไทยในปัจจุบัน วิธีการรับมือและหาทางออกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ผ่านตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ  เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ให้บริการสื่อต่างๆ

ร่วมสนทนาโดย

  • ตัวแทนผู้กำหนดนโยบาย คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ตัวแทนวิชาชีพสื่อ คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
  • ตัวแทนภาคประชาสังคมและผู้บริโภค สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้จัดการโครงการพัฒนากลไกการแก้ปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมยุคดิจิทัล
  • ตัวแทนแพลทฟอร์มออนไลน์ จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย)

 ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการเช้าทันโลก เอฟเอ็ม 96.5

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/603741420350948/ หรือ https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย