ข่าวสารจุฬาฯ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Master of Arts in Information studies (M.A. in Information Studies) และ Doctor of Philosophy in Information Studies (Ph.D. in Information Studies) ทั้งสองหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีการทำวิทยานิพนธ์

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?p=12
สำหรับทุนการศึกษาเข้าดูได้ที่
https://www.grad.chula.ac.th/en/scholarship.php?type=1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
โทรศัพท์: 0-2218-4817, 09-6202-3310
อีเมล์: libsci@chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย