ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ “EDU Webinar Series ปรับ-เรียน-เปลี่ยน-รู้”

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ครูขอสอน กลุ่ม Critizen ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จัดเสวนาออนไลน์ “EDU Webinar Series ปรับ-เรียน-เปลี่ยน-รู้” เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันหาทางออกสำหรับปัญหาการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบการจัดการศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19 ในบริบทพื้นที่ต่างๆ รวมถึงแนวทางการจัดการโรงเรียนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน 4 ครั้ง ในเวลา 13.30 -15.30 น. ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 “ผลกระทบวิกฤตโควิด-19: โรงเรียนควรจะเดินหน้าต่ออย่างไร?” วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
  • ครั้งที่ 2 “สถานการณ์โควิด 19 และการเรียนที่บ้าน : สิ่งที่พ่อแม่และครูต้องเผชิญกับการเรียนทางไกล” วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
  • ครั้งที่ 3 “บทบาทชุมชนกับการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต” วันที่ 12 มิถุนายน 2563
  • ครั้งที่ 4 “เสียงของเด็กและเยาวชนในช่วงโควิด 19 : ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางสำหรับอนาคต” วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM หรือทาง Facebook Live ที่

https://www.facebook.com/thaiciviceducationcenter/  ดูรายละเอียดกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Thai Civic Education

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย