ข่าว

สถาปัตย์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาปัตย์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการวางแผนเชิงบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื้อหาของหลักสูตรมีความต่อเนื่องกับหลักสูตรผังเมืองบัณฑิตและหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต         

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง www.grad.chula.ac.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arch.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X