ข่าวสารจุฬาฯ

สถาปัตย์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการวางแผนเชิงบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื้อหาของหลักสูตรมีความต่อเนื่องกับหลักสูตรผังเมืองบัณฑิตและหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต         

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง www.grad.chula.ac.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arch.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย