ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาอารีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ เป็นผู้แทนทีมนักวิจัยของโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (จุฬาอารี) ร่วมกับชุมชน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 100 ชุดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ณ ชุมชนทรัพย์สินใหม่ เขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบของโครงการ

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย