ข่าวสารจุฬาฯ

การประกวดผลงานชิงรางวัล “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2562 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทเรียงความ หัวข้อ : การเรียนระดับอุดมศึกษาในโลกยุคใหม่ ชิงเงินรางวัลสูงสุด จำนวน 15,000  บาท มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบันส่งผลต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาอย่างไร และการเรียนระดับอุดมศึกษายังจำเป็นหรือไม่สำหรับคนในทศวรรษต่อไป เนื้อหาของเรียงความมีความยาว (ไม่รวมบรรณานุกรม) ไม่ต่ำกว่า 6 หน้า และไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A 4  จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 point  นำเสนอให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนเรียงความ รวมทั้งให้รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการเขียนไว้ตอนท้ายเรียงความ

ประเภทบทความวิชาการ ชิงเงินรางวัลสูงสุด จำนวน 30,000 บาท หัวข้อ : การปรับตัวเพื่อดำรงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันทันทีด้วยดิจิทัล (DIGITAL DISRUPTION) มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาค้นคว้าและอธิบายการเกิดขึ้นของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งไปอย่างฉับพลัน และแนวทางการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เนื้อหาบทความมีความยาวของ (ไม่รวมบรรณานุกรม) ไม่ต่ำกว่า 18 หน้า และ ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4  จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 point  และนำเสนอให้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของบทความวิชาการ โดยเฉพาะการอ้างอิง เอกสารทั้งในรูปเชิงอรรถและบรรณานุกรม

นิสิตที่ได้รับรางวัล ยกเว้นรางวัลชมเชย จะได้รับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

ส่งผลงานทาง E – mail : aranya.pak@chula.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19  มิถุนายน 2563 ประกาศผลการตัดสินในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักบริหารกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาฯ โทร 0-2218-7052  ต่อ 309 หรือทาง E-mail : aranya.pak@chula.ac.th และ https://bit.ly/3dKDjtZ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย