ข่าว

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว หมู่ที่ 7 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน จ.สระบุรี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการนี้ นายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่สระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.สระบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นตะแบก ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ จ.สระบุรี และต้นราชพฤกษ์ ไม้มงคลประจำชาติ รวมทั้งปล่อยสัตว์น้ำในพื้นที่

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X