ข่าวสารจุฬาฯ

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่3 ระหว่างวันที่ 11 – 31 พฤษภาคม 2563

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสมารถสมัครขอรับทุนการศึกษา และทุนวิจัยสนับสนุน

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ผ่อนผันให้ผู้สมัครที ยังไม่มีผลสอบ CU-TEP และ GREAT-R  แต่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะผ่านสามารถ เข้าเรียนได้ โดยต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ภายในภาคการศึกษาแรก และลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่คณะกำหนด

   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/login

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/scholarship.php?type=1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : arted.chula หรือทางเมล arted.chula@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย