ข่าว

เชิญรับชมการเสวนา Talk of Integrity “Open Data : ยกระดับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย”

เชิญรับชมการเสวนา Talk of Integrity “Open Data : ยกระดับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย”

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย เชิญติดตามรับชม“โครงการสัมมนา Talk of Integrity  เรื่อง Open Data : ยกระดับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย”  โดย อ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและนำเสนอกรณีศึกษาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Open data) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ สังคมและประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่างๆสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ คุณค่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสร้างวัฒนธรรมการทำงานบนหลักคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

ผู้สนใจสามารถรับชมวีดีโอการเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1A1hxybqrZeJUZOBo1dt4nDWsF4y406iF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.transparency.chula.ac.th/

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X