ข่าวสารจุฬาฯ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุโรปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3924

Email : maeus@chula.ac.th

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย