ข่าวสารจุฬาฯ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุโรปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3924

Email : maeus@chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย