ข่าวสารจุฬาฯ

บริการการประเมินทางจิตวิทยาครบวงจรที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ให้บริการทางวิชาการและวิจัยที่ครบวงจรเกี่ยวกับการประเมินวัดผลทางจิตวิทยา สำหรับบุคคลและองค์กรที่สนใจ ประกอบด้วย

  • การพัฒนาเครื่องมือวัดและการประเมินทางจิตวิทยา บริการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินทางจิตวิทยาที่ออกแบบโดยเฉพาะตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ต่างๆ
  •  การวัดและการประเมินทางจิตวิทยา ให้บริการด้วยเครื่องมือและประเมินทางจิตวิทยาที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบุคคลที่จะสำรวจบุคลิกลักษณะและสภาวะจิตใจของตัวเอง และสำหรับหน่วยงานที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจต่างๆ
  • การให้บริการปรึกษาเรื่องการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา รวมถึงการประเมินคุณภาพและคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา ให้บริการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแปลความหมายข้อมูลการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา ตั้งแต่การพัฒนาข้อคำถามการวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกใช้และการใช้เครื่องมือวัดและการประเมินทางจิตวิทยา การประเมินคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา
  • การตรวจและวิเคราะห์ข้อคำถามด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ พร้อมให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกและการปรับปรุงข้อคำถาม

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psy.chula.ac.th/psyassess/home.php

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย