ข่าว

สนจ. มอบดอกไม้แทนคำขอบคุณทีมจุฬาฯ สู้โควิด-19

สนจ. มอบดอกไม้แทนคำขอบคุณทีมจุฬาฯ สู้โควิด-19

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) โดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน อุปนายกสมาคมฯ นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการ และนายศิลปชัย วัชระ อดีตเลขาธิการ เป็นตัวแทนนิสิตเก่าจุฬาฯ นำดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์หลากสีสนับสนุนโดย PERMAFLORA กว่า 100 กระถาง มอบให้ ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากหลายหน่วยงานในจุฬาฯ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์สื่อสารองค์กร สำนักบริหารระบบกายภาพ สำนักบริหารกิจการนิสิต สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ เป็นต้น ที่ร่วมกันผนึกกำลังสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X